نام: عليرضا

نام خانوادگی: جعفري ندوشن

نام  پدر: حسن

تاریخ تولد: 1346/10/01

تاریخ شهادت: 1366/01/18

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات: كربلای8

استان: يزد

شهرستان: صدوق

بخش/شهر: خضراباد

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: ندوشن

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: علي

نام خانوادگی: چگيني

نام  پدر: ماشااله

تاریخ تولد: 1346/12/02

تاریخ شهادت: 1366/03/28

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: بهشت هاجر

قطعه:

ردیف:

شماره:


لینک ثابت

نام: داود

نام خانوادگی: بيات

نام  پدر: حسن رضا

تاریخ تولد: 1347/02/03

تاریخ شهادت: 1362/05/10

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات:

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش/شهر: مركزي

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: بهشت زهرا

قطعه: 28

ردیف: 109

شماره: 9


لینک ثابت

نام: حبيب

نام خانوادگی: معافي قلعه باباخاني

نام  پدر: ولي محمد

تاریخ تولد: 1347/03/12

تاریخ شهادت: 1365/09/17

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:


لینک ثابت

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: بيات قلعه باباخان

نام  پدر: محمدحسين

تاریخ تولد: 1346/04/11

تاریخ شهادت: 1364/12/03

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات: والفجر8

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: مجيد

نام خانوادگی: اسماعيلي

نام  پدر: بهرام علي

تاریخ تولد: 1346/04/14

تاریخ شهادت: 1363/12/23

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات: بدر

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش/شهر: مركزي

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: بهشت زهرا

قطعه: 27

ردیف: 117

شماره: 4


لینک ثابت

نام: عباس

نام خانوادگی: اسماعيلي

نام  پدر: بهرام علي

تاریخ تولد: 1340/06/25

تاریخ شهادت: 1365/10/23

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات: كربلای5

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش/شهر: مركزي

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: بهشت زهرا

قطعه: 26

ردیف: 80

شماره: 47


لینک ثابت

نام: حميد

نام خانوادگی: ساريخاني

نام  پدر: علي شجاع

تاریخ تولد: 1348/06/01

تاریخ شهادت: 1365/10/26

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات: كربلای5

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: مرادحسين

نام خانوادگی: احمدي

نام  پدر: غلامحسين

تاریخ تولد: 1346/03/15

تاریخ شهادت: 1365/10/20

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات: كربلای5

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: داود

نام خانوادگی: بيات

نام  پدر: احد

تاریخ تولد: 1346/12/23

تاریخ شهادت: 1365/10/29

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات: كربلای5

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: احمد

نام خانوادگی: ساريخاني قلعه باباخاني

نام  پدر: حسن رضا

تاریخ تولد: 1344/10/20

تاریخ شهادت: 1362/11/27

محل شهادت: ايلام - مهران

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:


لینک ثابت

نام: ولي محمد

نام خانوادگی: ساريخاني

نام  پدر: طاهر

تاریخ تولد: 1345/01/12

تاریخ شهادت: 1363/03/16

محل شهادت: كرمانشاه - گيلانغرب

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت

نام: حسن رضا

نام خانوادگی: ساريخاني

نام  پدر: رضا

تاریخ تولد: 1345/07/10

تاریخ شهادت: 1363/01/09

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت
نام: مصطفي
نام خانوادگی: ساريخاني
نام  پدر: كرمرضا
تاریخ تولد: 1341/06/10
تاریخ شهادت: 1361/10/30
محل شهادت: ری - شهريار
نام عملیات:
استان: همدان
شهرستان: ملاير
بخش/شهر: مركزي
دهستان:
آبادی:
نام گلزار: عاشورا
قطعه:
ردیف:
شماره:
لینک ثابت

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: بيات

نام  پدر: علي داد

تاریخ تولد: 1337/01/06

تاریخ شهادت: 1361/08/25

محل شهادت: كردستان - مريوان

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت
عباس نوروزی
پنجشنبه 22 تیر1391 | hamidsarikhany

نام: عباس

نام خانوادگی: نوروزي

نام  پدر: شمس اله

تاریخ تولد: 1344/05/04

تاریخ شهادت: 1361/04/25

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:


لینک ثابت
علی محمد باباخانی
پنجشنبه 22 تیر1391 | hamidsarikhany

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت
شهید علی مشهوری
پنجشنبه 22 تیر1391 | hamidsarikhany

نام: علي

نام خانوادگی: مشهوري قلعه باباخاني

نام  پدر: علي احمد

تاریخ تولد: 1325/10/02

تاریخ شهادت: 1361/01/02

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات:

استان: همدان

شهرستان: ملاير

بخش/شهر: مركزي

دهستان: جوزان

آبادی: قلعه باباخان

نام گلزار: قلعه باباخان

قطعه:

ردیف:

شماره:

لینک ثابت
شهید مجید بیات
پنجشنبه 22 تیر1391 | hamidsarikhany

نام: مجيد

نام خانوادگی: بيات

نام  پدر: محمد

تاریخ تولد: 1331/05/14

تاریخ شهادت: 1360/07/05

محل شهادت: نامشخص - نامشخص

نام عملیات:

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش/شهر: مركزي

دهستان:

آبادی:

نام گلزار: بهشت زهرا

قطعه: 24

ردیف: 98

شماره: 40

لینک ثابتنام: محمد نام خانوادگی: ازناوي جورابي نام  پدر: حسينعلي تاریخ تولد: 1346/07/07 تاریخ شهادت: 1360/04/26 محل شهادت: خوزستان - اهواز نام عملیات: استان: همدان شهرستان: ملاير بخش/شهر: مركزي دهستان: جوزان آبادی: قلعه باباخان نام گلزار: قلعه باباخان قطعه: ردیف: شماره:لینک ثابت
ر ذره ذره تفكر شهادت طلبي زندگي موج مي زند و با هيچ چسبي نمي توان اين دو انديشه متضاد را به هم نزديك كرد و آنها را برخاسته از يك خاستگاه دانست.

پيراهني از خاك
چهارشنبه 14 دی1390 | hamidsarikhany
عنوان : پيراهني از خاك
تاريخ : 1390/10/12
شاعر / نويسنده : اسما بحريني
موضوع :اشعار در زمينه ايثار و شهادت
سهم او


تمامی حقوق مادی و معنوی " ستارگان هدایت " برای " hamidsarikhany " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم